Loading…

¿QUI SOM?

 

Que és l’ACEM?

És la Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya

Qui  pot formar part de l’ACEM?

A. Centres d’estacions d’esquí o les empreses promotores de les mateixes.

B. Empreses d’activitats turístiques ubicades a la denominada mitja i alta muntanya.

C. Persones jurídiques, pertanyents o amb àmbit a les zones de mitjana i alta muntanya.

D. Agrupacions, associacions o corporacions d’activitats turístiques o afins, situades a la mitja i alta muntanya.

E. Comerciants particulars, amb interessos propers a les activitats del tipus turístic de la mitjana i alta muntanya, malgrat que tinguin la residència fora de l’àmbit.

Quines són les tasques de l’ACEM?

A. Representar, gestionar i defensar els interessos professionals, econòmics i socials comuns als seus associats davant de tota classe de persones, organismes i organitzacions públiques o privades, ja siguin de Catalunya, de l’Estat espanyol o de l’estranger.

B. Vetllar per l’adequada imatge pública del sector de la neu.

C. Fomentar el perfeccionament i la capacitació del personal de les estacions d’esquí.

D. Establir i facilitar serveis d’interès comú per als seus associats.

E. Administrar els seus propis recursos, aplicant-los a les finalitats i activitats previstos en aquests Estatuts.

F. Coordinar les activitats que puguin estar vinculades al sector.

G. Col·laborar amb les administracions públiques i amb les organitzacions d’usuaris i consumidors i altres d’interès general en relació amb els assumptes que afectin al sector de la neu.

H. Establir relacions culturals o professionals amb associacions similars, ja siguin de l’Estat espanyol o estrangeres, i associar-se a altres associacions.

I. Promoure l’esport, el turisme blanc o de neu en particular i el turisme verd o de muntanya en general, a Catalunya, la resta d’Espanya i a l’estranger.

J. Promoure el respecte i la protecció del medi ambient, així com els valors de la natura en general i de la muntanya en particular.

K. Crear unes comissions o comitès especialitzats en l’estudi de la problemàtica específica dels seus associats.

L. Fomentar la integració de la joventut de les comarques de muntanya a les noves professions, les quals van naixent a partir de la nova activitat turística esportiva de les estacions de l’esport d’hivern, i altres activitats turístiques de muntanya.

M. Facilitar als seus associats totes les gestions, l’assessorament i els subministraments especials que calguin per aconseguir els objectius socioturístics establerts.

N. Dirimir les qüestions plantejades entre els associats dins de les seves activitats, fins i tot nomenant experts que actuïn com a àrbitres en aquelles qüestions que així ho exigeixin a criteri de la Junta.

O. Qualsevol altra funció necessària o convenient per a la defensa dels interessos del sector i el compliment de les finalitats de l’Associació